Regulamin sklepu internetowego charter.edu.pl

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego charter.edu.pl, który określa sposób zawierania umów sprzedaży rezerwacji miejsc na szkoleniach dostępnych w sklepie charter.edu.pl, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób korzystania ze strony internetowej www.charter.edu.pl,

 2. sklep charter.edu.pl – sklep internetowy, w ramach którego możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży przedstawionych w niej produktów,

 3. spółka grupa charter.pl lub Administrator– przedsiębiorstwo: GRUPA CHARTER.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego 42/2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000076346, posiadająca numer NIP: 5860103268, numer REGON: 190537155, prowadząca sklep charter.edu.pl,

 4. Szkolenia – usługi polegające na rezerwacji miejsc na szkoleniach i rejsach morskich oferowanych przez spółkę grupa charter.pl, stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych w ramach sklepu charter.edu.pl,

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy sprzedaży Szkolenia, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Szkolenia,

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem jest rezerwacja miejsc na szkoleniach i zawierana jest pomiędzy spółką grupa charter.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie,

 7. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.),

 8. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze spółką grupa charter.pl niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności gdy składa on zamówienie w sklepie charter.edu.pl,

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.),

 10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),

 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu charter.edu.pl, dostępnego pod adresem www.charter.edu.pl, jest: GRUPA CHARTER.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego 42/2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000076346, posiadająca numer NIP: 5860103268, numer REGON: 190537155.

  Dane teleadresowe:

  1. adres głównego wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 42 lok. 2, 43-300 Bielsko – Biała,

  2. adres elektroniczny: info@charter.edu.pl,

  3. tel./fax: +48 33 814 80 70.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu charter.edu.pl, zasady sprzedaży Szkoleń przez spółkę grupa charter.pl, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki spółki grupa charter.pl, jako podmiotu prowadzącego sklep charter.edu.pl. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Spółka grupa charter.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży. charter.edu.pl gromadzi jedynie dane służące do zawierania Umów Sprzedaży oraz fakturowania.

 2. Klient, w celu korzystania ze sklepu charter.edu.pl, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się charter.edu.pl. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

 3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez spółkę grupa charter.pl, jest objęty zakazem dostarczania spółce grupa charter.pl treści o charakterze bezprawnym.

IV. Nabywanie Szkoleń w sklepie charter.edu.pl

 1. Szkolenia prezentowane przez spółkę grupa charter.pl w sklepie charter.edu.pl są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Spółka grupa charter.pl zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach, na przykład z uwagi na niezebranie minimalnej liczby uczestników. W przypadku odwołania szkolenia przez spółkę grupa charter.pl Klientowi przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej tytułem rezerwacji miejsca na szkoleniu. Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek kwot odszkodowania z tytułu odwołania szkolenia przez spółkę grupa charter.pl.

 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje wyboru Szkolenia prezentowanego w sklepie charter.edu.pl poprzez wciśnięcie przycisku [KUP ONLINE] znajdującego się przy wybranym szkoleniu.

 3. Na podstronie „Formularz zamówienia” Klient podaje dane konieczne do dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz przesłania informacji organizacyjnych i kontaktu w przypadku zmian organizacyjnych, tj: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie). W przypadku żądania wystawienia faktury VAT Klient jest zobowiązany wypełnić opcjonalne pola: nazwa firmy, adres firmy, numer NIP.

 4. Przed potwierdzeniem zakupu i przejściem do płatności online, Klient składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług sklepu oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych, o następującej treści:

  1. - zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  2. - dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu charter.edu.pl,

  3. - zapoznałem się z zawartymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz jestem świadomy dobrowolności podania danych.

Złożenie oświadczeń następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Złożenie oświadczeń jest warunkiem kontynuowania transakcji. Kontynuowanie transakcji następuje po wciśnięciu przycisku [POTWIERDŹ ZAKUP I PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI ONLINE].

 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w punkcie 3 i 4 powyżej, Klient dokonuje weryfikacji zamówienia w zakresie: rodzaju, terminu i miejsca szkolenia, wprowadzonych danych dotyczących osoby mającej być szkoloną. Chwila wciśnięcia przycisku [POTWIERDZAM ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY] jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez spółkę grupa charter.pl wysyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.

 2. Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności: Przelewy24 w celu dokonania płatności za szkolenie.

 3. Po weryfikacji płatności wyświetlana jest informacja o skutecznym dokonaniu zakupu i rezerwacji miejsca na szkoleniu.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny szkoleń podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku szkoleń kończących się egzaminem opłata egzaminacyjna i opłata za wydanie patentu/licencji/świadectwa nie jest wliczona w cenę szkolenia.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie Przelewy24.pl (system bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych).

 3. Klient winien opłacić zakupione szkolenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży lecz nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkolenia.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez spółkę grupa charter.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Szkolenia z Umową Sprzedaży może zostać złożona spółce grupa charter.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@charter.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki grupa charter.pl i powinna określać co najmniej:

  1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta,

  2. zarzuty do szkolenia stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (bezpłatna rezerwacja miejsca na innym szkoleniu, obniżenie ceny, zwrot ceny).

 3. spółka grupa charter.pl udzieli odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, spółka grupa charter.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep charter.edu.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i sprawnego działania Sklepu charter.edu.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep charter.edu.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu charter.edu.pl.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu charter.edu.pl, Klient może zgłaszać mailowo na adres: info@charter.edu.pl.

 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać wskazanie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 5. Sklep charter.edu.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, do jakiego terminu reklamacja zostanie rozpatrzona;

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice (http://www.katowice.wiih.gov.pl/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice (http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,staly-sad-polubowny) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym spółka grupa charter.pl wyraża zgodę.

 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów; Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze spółką grupa charter.pl.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę kupna poprzez potwierdzenie jej warunków przyciskiem [POTWIERDZAM ZŁOZENIE ZAMÓWIENIA Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY] .

 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując spółkę grupa charter.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres spółki grupa charter.pl, bądź adres elektroniczny Sklepu charter.edu.pl: info@charter.edu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. spółka grupa charter.pl poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. IX.1.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim spółka grupa charter.pl przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić ewentualnie otrzymane materiały szkoleniowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował spółkę grupa charter.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle materiały przed upływem 14 dniowego terminu na adres spółki grupa charter.pl określony w pkt II. niniejszego Regulaminu.

 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu materiałów szkoleniowych.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy spółka grupa charter.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez spółkę grupa charter.pl przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. spółka grupa charter.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem ewentualnych materiałów szkoleniowych lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 12. Klient będący konsumentem dokonując zakupu szkolenia, którego data rozpoczęcia jest odległa w czasie o mniej niż 15 dni od dnia zawarcia umowy kupna, jednocześnie zgłasza żądanie wykonania umowy przed upływem terminu do odstąpienia i świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

X. Newsletter

 1. Klient jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości, działającego w ramach spółka grupa charter.pl (newsletter), poprzez podanie adresu e-mail w miejscu wskazanym w sklepie charter.edu.pl i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „Zapisz”. Wraz z kliknięciem na tę opcję Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od spółki grupa charter.pl informacji handlowych dotyczących działalności spółki grupa charter.pl.

 2. Wypisanie się z listy newsletter możliwe jest poprzez wpisanie swego adresu e-mail (tego, który został podany podczas rejestracji) w polu „Podaj e-mail”, zaznaczenie opcji „usuń” a następnie kliknięcie przycisku „zapisz”. Po wykonaniu tej operacji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o kliknięcie w link w celu autoryzacji usuwania adresu z listy newslettera. Po kliknięciu w link adres zostanie wykasowany z bazy danych spółki grupa charter.pl.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: GRUPA CHARTER.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała ul.Piłsudskiego 42/2, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 2. Rodzaj danych osobowych Klienta podlegających przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres fakturowania, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje przetwarzanie danych.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: spółka grupa charter.pl przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w celu:

  1. zawarcia, wykonania umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także przekazania danych Klientów podmiotom przeprowadzającym egzaminy w celu ich przeprowadzenia (w przypadku szkoleń kończących się egzaminem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. finansowo-księgowych, w szczególności w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (art. 6 lit. c RODO),

  3. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 lit. f RODO), w tym w celach:

   1. dowodowych, w szczególności w związku z rozpatrywaniem reklamacji i roszczeń,

   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   3. marketingu bezpośredniego, pozyskiwania zamówień i kontraktów,

   4. archiwalnych, statystycznych i analitycznych, w tym związanych z oceną jakości, optymalizacją produkcji, badaniem satysfakcji klientów.

 4. W związku z celami opisanymi w ust. 3, odbiorcą danych osobowych Klientów mogą być podwykonawcy i podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi, w związku ze świadczeniem których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, a także podmioty i organy uprawnione do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów, np. komornicy, organy wymiaru sprawiedliwości.

  W związku z celami opisanymi w ust. 3, odbiorcą danych osobowych Klientów mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie przeprowadzania egzaminów.

 5. Zgodnie z RODO osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu.

 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 7. Zgłoszenie żądania dotyczącego danych osobowych winno zostać dostarczone do Administratora danych osobowych umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli, na przykład w formie pisemnej na adres: GRUPA CHARTER.PL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42/2 43-300 Bielsko-Biała
  W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych osobowych udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące – w takiej sytuacji Administrator danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 8. Jeżeli cele, w których Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator danych osobowych może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

 9. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów tak długo, jak długo istnieją do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane lub też okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu (art. 21 RODO), lub jeśli Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały. Część danych możemy przechowywać przez dłuższy okres, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Spółka grupa charter.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.

 2. O zmianie Regulaminu spółka grupa charter.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu charter.edu.pl. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o niej Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

 3. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.