Zmiana regulaminu dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych

Zmiana regulaminu dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych

24.01.2018 roku Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego opublikował nowy "regulamin dotyczącego przyznawania patentów motorowodnych na podstawie uprawnień zawodowych". Wynika z niego jasno, że staż potrzebny do otrzymania patentu Motorowodnego Sternika Morskiego czy Kapitana Motorowodnego, musi obywać się wyłącznie na jednostkach przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej.

Z otrzymanej korespondencji z Ministerstwa Sportu i Turystyki dowiadujemy się, że osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami i okrętami w żegludze śródlądowej oraz morskiej, aby uzyskać patent Motorowodnego Sternika Morskiego bądź patent Kapitana Motorowodnego muszą dołączyć do wniosku potwierdzenie stażu. Musi być on odbyty na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a Ustawy o Żegludze Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego jest uprawniony do wydawania patentów motorowodnych bez konieczności zdawania egzaminu osobom które:
1. Posiadają zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej - Sternik Motorowodny, Motorowodny Sternik Morski lub Kapitana Motorowodnego w zależności od przestawianego stażu.
2. Posiadają uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim - Motorowodnego Sternika Morskiego lub Kapitana Motorowodnego w zależności od przedstawionego stażu.
3. Posiadają uprawnienia do obsługi maszyn na okrętach lub statkach w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub rybołówstwie morskim - Mechanika Motorowodnego.
4. Aby uzyskać patent Motorowodnego Sternika Morskiego należy przedstawić staż w co najmniej dwóch rejsach po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
5. Aby uzyskać patent Kapitana Motorowodnego należy przedstawić staż w co najmniej sześciu rejsach po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,50m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.
6. Rejsy muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statku określoną w art. 37a Ustawy o Żegludze Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej. (Dz.U. z 2013 r. poz.1458 z późniejszymi zmianami) przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
    1) o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
    2) o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
    3) o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
7. Staż pływania należy udokumentować
    1) W przypadku rejsów jako członek załogi - pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu.
Opinie powinny być wystawione na aktualnych drukach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego lub Polskiego Związku Żeglarskiego, powinny zawierać numer rejestracyjny jachtu, nazwę organizacji wydającej uprawienia kapitanowi rejsu, stopień i numer uprawnień kapitana.
    2) W przypadku rejsów jako kapitan - karty rejsu lub inne dokumenty wystawione przez armatora jachtu.
Jeżeli kapitan jest jednocześnie armatorem lub właścicielem jachtu należy dołączyć ksero dowodu rejestracyjnego jachtu. Jeżeli rejs odbywał się na jachcie żaglowym to należy dołączyć kserokopię uprawnień żeglarskich.
Karty rejsu powinny być wystawione na aktualnych drukach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego lub Polskiego Związku Żeglarskiego, powinny zawierać numer rejestracyjnego jachtu, nazwy organizacji wydającego uprawnienia kapitanowi rejsu, stopień i numer uprawnień kapitana.
    3) Inne dokumenty potwierdzające samodzielny staż muszą bć potwierdzone przez armatora/właściciela jachtu pieczątką firmy i podpisem lub w wypadku jachtów będących własnością osób fizycznych podpisem z podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu właściciela. Dokument musi zawierać wszystkie dane jakie umieszczone są na druku kary rejsu.
8. Dokumenty potwierdzające staż wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polskie przez tłumacza przysięgłego.
9. Osobom, które do dnia 21.01.2018 roku złożyły wniosek o wydanie patenty na podstawie uprawnień zawodowych, a którym nie wydano patentu z powodu brakujących dokumentów, można przyznać patent na podstawie wcześniejszego regulaminu, jeżeli brakujące dokumenty zostaną dosłane do dnia 30.06.2018 roku.

 

 

Załączniki do pobrania

pdf Karta z rejsu wzór Polskiego Związeku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Karta z rejsu wzór Polskiego Związeku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

pdf Opinia z rejsu wzór Polskiego Związeku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Opinia z rejsu wzór Polskiego Związeku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

pdf Dz.U. 2013 poz. 1458 - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJM U RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

Dz.U. 2013 poz. 1458 - OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJM U RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

pdf Regulamin nadawania patentów motorowodnych na podtsawie uprawnień zawodowych

Regulamin nadawania patentów motorowodnych na podtsawie uprawnień zawodowych